Vakıf Senedimiz

VAKIF

Vakfın adı Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı'dır. İşbu resmi senette sadece Vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ :

Vakfın merkezi Ortamahalle Gazi Yüzbaşı Ömer Bulu Caddesi Canayakın Sitesi A blok No: 9 Kat:2 34040 Bayrampaşa / İstanbul' dur. Vakıf yönetim kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bilgi vermek şartıyla Vakıf merkezini yeni adresine taşıyabilir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMACI :

Vakfın amacı, Genetik, İmmunoloji, Onkoloji, Psikoloji, Psikiyatri ve nadir hastalıklarla ilgili çalışmalar yürütmek, hastalıkların ortaya çıkış süreçlerini araştırmak, teşhis ve tedavi alanlarında yenilikçi araştırmalar ve hizmetler sunmak, genel insan davranışlarını, psikoloji ve psikiyatri ilişkili klinik ve toplumsal sorunları anlamaya yönelik araştırmalar yapmak, birey ve toplum seviyesinde sağlığı güçlendirecek uygulamalar geliştirmek, etkili tedavi yöntemleri geliştirmek ve bu alanda çalışan diğer bilimsel araştırma merkezleri ile ortak çalışmalar yaparak, psikososyal müdahale ve iyileştirme yöntemlerini geliştirmektir.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

 • a. Onkoloji hastalarının her türlü ihtiyacının karşılanması ile ilgili projeler geliştirmek, bu hastaların tedavi edileceği sağlık tesis ve kurumları, transplantasyon merkezleri ile araştırma merkezleri ve laboratuvar, enstitü, meslek yüksek okulu, üniversite ve yüksek öğretim merkezi kurmak, Vakıf amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü maddi ve manevi yardımlaşmalarda bulunmak, kanser hastalıklarının araştırılması, yeni tedavi yöntemlerinin bulunması amacı ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel araştırmalarda bulunmak.
 • b. Onkoloji hastalarında kullanılan her türlü tıbbi cihaz, ilaç ve bu alanda kullanılan materyallerin üretimini gerçekleştirmek üzere tesisler kurmak ve bu üretimi yapan kişi ya da kuruluşlarla kuracağı çalışma grupları ya da ortaklıklar vasıtası ile vakfın amacına uygun faaliyetleri desteklemek.
 • c. Psikiyatrik ve psikolojik açıdan klinik ilgi odağı olan zorlukların ortaya çıkmasında ve süreğenlik kazanmasında etkili olan süreçlerin anlaşılması ve saptanmasına yönelik gerekli bilimsel araştırmalar yürütmek, bu süreçlere ilişkin kapsamlı veri tabanları oluşturmak, yenilikçi ve etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilerek bu yöntemlerin uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
 • d. Birey, aile, grup, kurum, toplum seviyelerinde insan davranışlarının bilimsel ilkeler doğrultusunda daha iyi anlaşılmasına ve bu alanlardaki davranışların iyileştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları yürütecek merkezler kurmak.
 • e. Psikoloji ve Psikiyatri bilimleri alanında yeni felsefi, teorik ve pratik yaklaşımların geliştirilerek yeni, alternatif metotların ve tedavi yöntemlerinin araştırılmasını sağlayacak uygulama ve araştırma merkezi, meslek yüksek okulu, üniversite ve yüksek öğretim merkezleri ve enstitü kurmak, kurulan bu merkezler ya da bu amaçlarla üniversite ve diğer eğitim kurumlarındaki öğrenci ve araştırmacıların temel ve ileri eğitimlerini tamamlamaları amacıyla gerek yurtiçi gerekse yurtdışında yapacakları araştırma faaliyetlerini desteklemek.
 • f. Yurtiçinden ve yurtdışından nitelikli öğretim elemanları ve bilim insanlarının teminine yönelik çalışmalar yapmak ve gereken her türlü desteği vermek.
 • g. Vakfın amacına katkıda bulunacak her türlü faaliyette bulunmak; paneller, seminerler, fuarlar, çalıştaylar, konferanslar, kongreler, söyleşiler, yarışmalar düzenlemek; görsel, dijital ve yazılı yayın yapmak.
 • h. Vakfın amacına katkıda bulunacak projeler için ulusal ve/veya uluslararası kurum ve kuruluşlardan hibe ve/veya kredi sağlamak, ilgili yurt içi ve/veya yurt dışı kurum ve kuruluşlara ayni ve/veya nakdi hibe programları düzenlemek.
 • i. Vakfın amaçları doğrultusunda uluslararası kişi ve kurumlarla yurtiçinde ve yurtdışında ortak projeler yürütmek, işbirlikleri gerçekleştirmek.
 • j. Ağır psikiyatrik bozukluklara sahip olan bireylerin toplum içinde tedavisine yönelik hizmet verecek yapılar oluşturmak, toplum içinde tedavisi mümkün olmayan ya da özel bakıma muhtaç olan bireyler için özel klinik, hastane, bakım evi, rehabilitasyon merkezleri kurarak, kurulacak bu merkezler vasıtası ile tedavilerini sağlamak.
 • k. Kimsesi olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç olan kişilerin bakımlarını sağlamak, ihtiyaçlarının giderilmesi için yaşlı bakım evleri kurmak.
 • l. Toplumda psikiyatrik bozukluklara sahip kişilere yönelik farkındalık oluşturmak ve bu kişilere yönelik damgalayıcı tutumları azaltmaya yönelik toplumsal faaliyetlerde bulunmak.
 • m. Vakfın faaliyetleri tüm Türkiye’yi kapsayacaktır.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

 • a. Vakfın amaçları doğrultusunda hastane, klinik ve bakım evleri kurmak, eğitim, uygulama ve araştırma merkezi açmak ve işletmek veya bu kuruluşlara ya da bu amaçlarla üniversiteler ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak, bu okul ve eğitim ve öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere konaklama, pansiyon, yurt, ve sair sosyal tesisleri kurmak ve işletmek.
 • b. Vakfın faaliyet alanı ile ilgili ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç olan kişileri tespit etmek, kişilerin tedavisini gerek kendi kurduğu rehabilitasyon, dinlenme ve eğitim tesisleri, yetiştirme yurtları, huzurevleri gerekse ortak olduğu kuruluşlar vasıtası ile gerçekleştirmek.
 • c. Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya.
 • d. Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya.
 • e. Bilimsel, teknolojik, kalkınma, kültürel ve sosyal yardım amaçlarıyla kurulmuş veya kurulacak fonları kabul etmeye ve yönetmeye, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşlarından veya diğer gerçek ve tüzel kişilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya.
 • f. Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, vadeli, vadesiz, döviz, altın mevduat banka hesabı açmaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, banka hesap/kredi kartları çıkartmaya ve kullanmaya, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye.
 • g. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, sürekli gelir kaynakları yaratmak üzere yatırımlar yapmaya, ekonomik girişimlerde bulunmaya, işletmeler ve ortaklıklar kurmaya, kurduğu ve katıldığı girişimleri tek başına ve ortaklıklarla idare etmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya.

Vakıf gayesine ulaşmak için Türk Medeni Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN ORGANLARI:

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 • a. Mütevelli Heyeti
 • b. Yönetim Kurulu
 • c. Denetim Kurulu
 • d. Danışma Kurulu